Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 21,43 C Weather icon (αίθριος καιρός)

Τα 10 βήματα για απόδοση ΑΦΜ και μεταβολή στοιχείων


Διαδικασίες έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών επιχείρησης φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υιοθετεί η ΑΑΔΕ

Νέο καθεστώς όσον αφορά την απόδοση ΑΦΜ και μεταβολή των ατομικών στοιχείων φυσικών προσώπων, καθώς και τις διαδικασίες έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών επιχείρησης φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υιοθετεί η ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης των φορολογουμένων, αλλά και αποσυμφόρησης των εφοριών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με εγκύκλιό της (υπ’ αριθμ. Ε2054/27.7.2022) παρέχει αναλυτικές διευκρινίσεις (σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α1257/24.12.2021 ομοίας) για το πώς ακριβώς θα γίνεται στο εξής η καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων στο Φορολογικό Μητρώο και δίνει τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Ως προς την ταχυδρομική θυρίδα:

Δηλώνεται η πλήρης διεύθυνση κατοικίας και η ταχυδρομική θυρίδα, εφόσον υπάρχει. Η καταχώριση πλήρους διεύθυνσης κατοικίας [οδός-αριθμός (ή περιοχή εφόσον δεν υπάρχουν οδοί) και Τ.Κ.] είναι υποχρεωτική. Διευκρινίζεται ότι επί του πεδίου της οδού καταχωρείται, εφόσον υπάρχει, και η ταχυδρομική θυρίδα.

2. Ως προς τα προσκομιζόμενα ταυτοποιητικά έγγραφα:

α) Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού προσκομίζουν ως στοιχείο ταυτότητας το εν ισχύι ελληνικό τους διαβατήριο μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν ελληνική ταυτότητα σε ισχύ, δηλαδή σε περιπτώσεις που είτε δεν έχουν εκδώσει στο παρελθόν ελληνική ταυτότητα, είτε, αν έχουν εκδώσει, αυτή δεν είναι πλέον σε ισχύ. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της πλατφόρμας του εσωτερικού ιστοτόπου της ΑΑΔΕ «Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας».

β) Οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας, προσκομίζουν υποχρεωτικά τόσο διαβατήριο, χωρίς να εξετάζεται η ισχύς του, όσο και άδεια διαμονής σε ισχύ, ενώ δεν είναι απαραίτητο τα προαναφερθέντα έγγραφα να έχουν αντιστοιχισθεί μεταξύ τους στην πλατφόρμα του εσωτερικού ιστοτόπου της ΑΑΔΕ «Επιβεβαίωση στοιχείων μεταναστών». Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπωνυμικά, ημ/νία γέννησης κ.λπ.) του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής είναι υποχρεωτικό να ταυτίζονται. Ως στοιχείο ταυτότητας καταχωρείται στο Φορολογικό Μητρώο το διαβατήριο, ακόμα και αν δεν είναι σε ισχύ, μέχρι εισαγωγής νέων πεδίων στα οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία των αδειών διαμονής.

γ) Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η προσκόμιση διαβατηρίου:

i) στις περιπτώσεις φορολογουμένων που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου (π.χ. φορολογούμενοι που έχουν λάβει άδεια διαμονής από τις υπηρεσίες ασύλου) ή

ii) στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί άδεια διαμονής σε μετανάστες από υπηρεσίες του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία δεν έχει αντιστοιχισθεί με κάποιο διαβατήριο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον δεν προσκομίζεται διαβατήριο, ως στοιχείο ταυτότητας καταχωρείται στο Φορολογικό Μητρώο η άδεια διαμονής.

δ) Για τα ανήλικα ημεδαπά φυσικά πρόσωπα κάτω των δώδεκα (12) ετών που στερούνται αστυνομικής ταυτότητας προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης των γονέων. Επισημαίνεται πως για τους κατοίκους Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αστυνομικής ταυτότητας. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης προσκομίζεται σε όλες τις περιπτώσεις ανηλίκων υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, παράλληλα με διαβατήριο και άδεια διαμονής. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης στις περιπτώσεις ανηλίκων υπηκοότητας αλλοδαπής που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου (π.χ. φορολογούμενοι που έχουν λάβει άδεια διαμονής από τις υπηρεσίες ασύλου).

3. Ως προς την καταχώριση εγγυτέρου συγγενούς ή κληρονόμου:

Για την καταχώριση εγγυτέρου συγγενούς ή κληρονόμου στο Φορολογικό Μητρώο, σε περίπτωση που η υποβολή του εντύπου Δ210 δεν γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, πέραν της προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών, απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή του με σχετική υπεύθυνη δήλωση.

4. Ως προς τα δικαιολογητικά συναλλαγής για λογαριασμό ανηλίκων:

Στις περιπτώσεις ανηλίκων φυσικών προσώπων, για την υποβολή του εντύπου Δ210 απαιτείται η ρητή συγκατάθεση και των δύο ασκούντων τη γονική μέριμνα, με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους.

5. Ως προς την υποβολή δήλωσης από εξουσιοδοτημένο άτομο: Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση φωτοαντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας δεν είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος από τον ίδιο τον φορολογούμενο, καθώς και στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, εφόσον η επαλήθευση των στοιχείων γίνεται μέσω της πλατφόρμας «Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας».

6. Ως προς την απόδοση ΑΦΜ σε άτυπη ένωση συνιδιοκτητών κτηρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν.3741/1929):

Ως προς τις περιπτώσεις της άτυπης ένωσης συνιδιοκτητών κτηρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν.3741/1929), δεδομένου του ότι κατ’ αρχήν ως ημερομηνία απόδοσης του ΑΦΜ θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του εντύπου Δ211, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή του κανονισμού του κτηρίου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Σε περίπτωση που η ημερομηνία έναρξης ανάγεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, σε προγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία υποβολής λόγω διενέργειας πράξεων φορολογικού ενδιαφέροντος και υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

7. Ως προς τα δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της έδρας:

Ως προς τα δικαιολογητικά προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης στην ημεδαπή, στις περιπτώσεις μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χρήσης, για τις οποίες υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, θα αναζητείται οίκοθεν μόνο το σχετικό έγγραφο ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων δωρεάν παραχώρησης χρήσης αντιστοίχως.

8. Ως προς την κατάργηση προσκόμισης απογραφικής δήλωσης του ΕΦΚΑ: Από 31 Ιανουαρίου 2022 καταργείται η προσκόμιση απογραφικής δήλωσης του ΕΦΚΑ τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη μεταβολή εργασιών. Το αυτό καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που η ζητούμενη έναρξη ή μεταβολή ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της ανωτέρω ημερομηνίας.

9. Ως προς τα δικαιολογητικά έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας υπηκόων τρίτων χωρών:

Σε περίπτωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών για φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, η άδεια διαμονής πρέπει να παρέχει το δικαίωμα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

10. Ως προς την απόδοση ΑΦΜ σε άτυπη ένωση συνιδιοκτητών κτηρίου:

Για την απόδοση ΑΦΜ σε άτυπη ένωση συνιδιοκτητών κτηρίου, διευκρινίζεται ότι δεν εξετάζεται ούτε ο αριθμός των ορόφων, ούτε ο αριθμός των ιδιοκτητών, παρά μόνο η ύπαρξη περισσοτέρων της μίας ιδιοκτησιών τρεχουσών ή μελλοντικών.