Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 28,01 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»: Στην αναζήτηση εξειδικευμένου συμβούλου


Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να εξασφαλιστεί η άρτια ολοκλήρωση των έργων το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναζητά σύμβουλο για υποστήριξη - Η διακήρυξη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Η πολυπλοκότητα αλλά και το πλήθος των έργων που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ψηφιακή ταυτότητα απορροφώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 οδήγησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην αναζήτηση συμβούλου που θα αναλάβει να «τρέξει» το  Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”».

Στρατηγική και Αρχιτεκτονική του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Το σύνολο των δράσεων που στοχεύει να υποστηρίξει χρηματοδοτικά το νέο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έχουν αναφορά στους έξι Στρατηγικούς Άξονες Παρέμβασης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025:

 1. Συνδεσιμότητα
 2. Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες
 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων
 4. Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες
 5. Ψηφιακή Καινοτομία
 6. Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών

Δομικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα:

 • κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020- 2025,
 • προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) και τον ν. 4624/2019,
 • διασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με αρχές του καθολικού σχεδιασμού και της διασφάλισης της προσβασιμότητας για τα δικαιώματα των Α.μεΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εντός των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27, καθώς και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2014-20.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης διακρίνονται στις παρακάτω βασικές ενότητες:

 • Υποστήριξη σε Δράσεις Προγραμματισμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης του Προγράμματος και στην Ένταξη Πράξεων
 • Υποστήριξη στη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Πράξεων
 • Υποστήριξη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Πράξεων & των Ελέγχων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης
 • Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
 • Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως Δικαιούχος Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας
 • Ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, διοίκησης και παρακολούθησης των Εργασιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

 • Προϋπολογισμός αρχικού έργου: 6.000.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 • Δικαίωμα προαίρεσης: 6.000.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε 15 ημέρες. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 60 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δύναται να παραταθεί μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή έως το ισόποσο χρονικό διάστημα της αρχικής σύμβασης, από την ενεργοποίηση της/των ως άνω προαίρεσης/-σεων.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.