Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 27,39 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

ΚτΠ: Νέος διαγωνισμός για κόμβο διαχείρισης Big Data στο Δημόσιο ύψους 25 εκατ. ευρώ


Πρόκειται για την «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data)» - Το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας - Οι βασικοί πυλώνες

Στην Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το Έργο: «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (BigData)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στόχος του Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου είναι η παροχή πληροφόρησης τόσο προς Κυβερνητικούς χρήστες (Κεντρική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ.) όσο και προς εξωτερικούς χρήστες (π.χ. πολίτες, ανεξάρτητες αρχές, θεσμοί, κλπ.), ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς ο Κυβερνητικός στρατηγικός σχεδιασμός, η διαχείριση κρίσεων, η παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών και γενικότερα η υποστήριξης της διαδικασίας παροχής ενημέρωσης/ πληροφόρησης και της λήψης αποφάσεων.

Η εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο, περιλαμβανομένου των δικαιωμάτων προαίρεσης μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό των 22.418.250 ευρώ.
Αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών προτίθεται να προμηθευτεί κατά προτεραιότητα και συνολικά για τους φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσίες για την υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου, που θα συγκεντρώνει και θα ομογενοποιεί πληροφορία από το σύνολο των σχετικών συστημάτων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης και θα παράγει δείκτες απόδοσης, με ιεραρχική δομή, για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας της διακυβέρνησης με μετρήσιμο τρόπο.

Οι αναφορές και οι αναλύσεις που θα παρέχονται από τον Κεντρικό Κόμβο Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου κατηγοριοποιούνται στους εξής βασικούς πυλώνες (Πυλώνες Διαχείρισης & Ανάλυσης Δεδομένων):

Α) Οικονομία & Ανάπτυξη

Η παρακολούθηση του οικονομικού αποτυπώματος της διακυβέρνησης, συνοψίζει το αποτέλεσμα όλων των δράσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κατά συνέπεια είναι σημαντικό εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ συγχρόνως αποτελεί και τον βασικότερο τρόπο παροχής πληροφόρησης προς εξωτερικούς φορείς και θεσμούς, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την αξιοπιστία της χώρας.

Β) Κοινωνικές Δομές & Υπηρεσίες

Η βελτίωση και αναβάθμιση των δομών και υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, αποτελεί βασικό στόχο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών. Κατά συνέπεια η παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πολίτες και ο εντοπισμός πιθανών ελλείψεων, καθυστερήσεων και αδυναμιών θα διευκολύνει την επίτευξη του ανωτέρου στόχου και την εισαγωγή νέων και καινοτόμων υπηρεσιών.

Γ) Περιβάλλον & Υποδομές

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί σημαντική επιδίωξη του πλαισίου «Ελλάδα 2.0» και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δημόσιες υποδομές. Κατά συνέπεια η αποτύπωση περιβαλλοντικών δεικτών και η ανάλυση των υποδομών θεωρείται επιβεβλημένη για την παρακολούθηση των δράσεων της πράσινης μετάβασης και την έγκαιρη ανακατεύθυνση τους αν και όπου αυτό χρειαστεί.

Σκοπός του έργου

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η κεντρική διαχείριση της πληροφορίας ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς η διαδικασία παροχής ενημέρωσης/ πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων. Αναλυτικότερα, τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν μεταξύ άλλων είναι:

  • Η ενοποίηση της πληροφορίας από πολλαπλά πηγαία συστήματα σε μια ενιαία υποδομή και σε ένα κοινό μοντέλο δεδομένων, αναμένεται ότι θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την διαδικασία παραγωγής αναφορών και αναλύσεων, δυνητικά και σε πραγματικό χρόνο, τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χρήστες.
  • Η διατήρηση ιστορικότητας της πληροφορίας, ακόμα και από πηγαία συστήματα που δεν τον υποστηρίζουν θα επιτρέψει την αναγνώριση τάσεων και την παρακολούθηση δυναμικών φαινομένων στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον που σήμερα δεν είναι εφικτή.
  • Η δημιουργία ενός ενιαίου και κοινού λεξικού δεδομένων θα δημιουργήσει έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση μια κοινή και αντικειμενική αποτύπωση των σημαντικότερων δεικτών απόδοσης δημιουργώντας την «κοινή εκδοχή της αλήθειας».
  • Ο καθορισμός του πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας, θα θέσει τους κανόνες διαχείρισης και χρήσης της πληροφορίας διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση της ασφάλεια της και ειδικά σε περιπτώσεις ευαίσθητων δεδομένων.
  • Η χρήση τεχνικών BigData και ειδικά στο δημόσιο υπολογιστικό νέφος, επιτρέπει την ομαλή επέκταση και κλιμάκωση του Κόμβου, διασφαλίζοντας την κάλυψη τόσο των υπαρχόντων, όσο και των μελλοντικών αναγκών μας.
  • Η αξιοποίηση της πληροφορίας θα αναδείξει πιθανά προβλήματα στην ποιότητα των δεδομένων και θα συμβάλει στον καθορισμό διορθωτικών ενεργειών στα πηγαία συστήματα αλλά και στην παρακολούθηση τις εξέλιξης αυτών των ενεργειών.
  • Η δημιουργία ενός και μόνο κεντρικού Κόμβου, διασφαλίζει οικονομίες κλίμακας καθώς οι ανάγκες αναφορών και αναλύσεων θα εξυπηρετούνται κεντρικά και δεν θα χρειάζεται να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα στο πλαίσιο των διαφορετικών έργων και δράσεων που εκτελούνται από το Κράτος.
  • Η δημιουργία έτοιμων αναφορών και αναλύσεων θα επιτρέψει στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης να επικεντρωθούν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων αντί να αναλώνονται στην προετοιμασία τους και την επεξεργασία της πληροφορίας, συχνά με χειροκίνητους τρόπους.
  • Με την επένδυση αυτή η Πολιτεία αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει εργαλεία DataAnalytics στον σχεδιασμό των κρατικών υπηρεσιών.