Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 19,17 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

ΚτΠ: Με απευθείας ανάθεση σε σύμβουλο η ψηφιοποίηση του ΑΣΕΠ


Με απευθείας ανάθεση η Κοινωνία της Πληροφορίας επέλεξε σύμβουλο για να στηρίξει την ψηφιακή αναβάθμιση του ΑΣΕΠ και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, από το στάδιο της αίτησης έως τα τελικά αποτελέσματα κάθε υποψηφίου

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΑΣΕΠ ώστε όλες οι διαδικασίες να γίνονται ψηφιακά δίνοντας στο Συμβούλιο την δυνατότητα διαχείρισης όλων των προσλήψεων στο Δημόσιο αποτελεί σχέδιο της κυβέρνησης που θα υλοποιήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚτΠ προχώρησε την Απευθείας Ανάθεση, για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση των υποέργων ΥΕ1 και ΥΕ2, του Έργου «Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό ΠΔΕ. στον Οικονομικό Φορέα: «REMACO AE

Ο Ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ωρίμανση του έργου, με στόχο τον προσδιορισμό και την περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενο υλοποίησης των δύο υποέργων, για τη σύνταξη των δύο τευχών Τεχνικού Δελτίου Έργου και των δύο Τευχών Διακήρυξης.

Βασικός στόχος είναι η ωρίμανση, εξειδίκευση και επιτυχή δημοπράτηση των υποέργων «ΥΕ1: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΣΕΠ και σύγχρονο περιβάλλον προσλήψεων Δημοσίου Τομέα» και «ΥΕ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Α.Σ.Ε.Π.» του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Σύμφωνα με τον Ν. 4765/2021, σχετικά με την αναμόρφωση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού στο δημόσιο τομέα, θα υπάρξει νέος πανελλήνιος διαγωνισμός που πρέπει να ψηφιοποιηθεί πλήρως. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει στην πλήρη ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, από το στάδιο της αίτησης έως τα τελικά αποτελέσματα κάθε υποψηφίου και την ικανότητα του ΑΣΕΠ να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα για την πρόσληψη όλων των νέων προσλήψεων στη Γενική Κυβέρνηση.

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αναβάθμιση του ΑΣΕΠ με σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς του, ώστε να παρέχεται ένα σύγχρονο περιβάλλον για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
  • Η υποστήριξη του ΑΣΕΠ ώστε να σχεδιάσει και να αναμορφώσει τις διαδικασίες του σύμφωνα με τις προτεραιότητές του, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές συνθήκες και τις αναμενόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.
  • Η υποστήριξη του ΑΣΕΠ ώστε να καθορίσει και να εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες και μεθοδολογίες λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από άλλες χώρες για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων.
  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους του ΑΣΕΠ.
  • Η υποστήριξη του ΑΣΕΠ ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και τον καθορισμό σαφών ευθυνών.