Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 21,43 C Weather icon (αίθριος καιρός)

Ένας «οίκος» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις: Ο ρόλος της νέας Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης


Πρόκειται για φορέα του Δημοσίου  ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά πληρωμών προς όλες τις οντότητες του δημόσιου τομέα, με σκοπό την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Με το ποσό των 2,9 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της «Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης». Πρόκειται για φορέα του Δημοσίου  ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά πληρωμών προς όλες τις οντότητες του δημόσιου τομέα, με σκοπό την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ουσιαστικά το Δημόσιο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να έχουν  μία ενιαία εικόνα για το σύνολο των οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Βασικό έργο της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και του τραπεζικού τομέα και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Στη συνέχεια, το σκορ αυτό θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη «βαθμολογία» που θα προκύπτει και μέσα από την αξιολόγηση των χρεών που έχουν οι ιδιώτες προς τις τράπεζες και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (όπως π.χ. η κινητή τηλεφωνία). Θα έχει δε τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων και από το εξωτερικό.

Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορεί κατόπιν αιτήσεως του, να λαμβάνει δωρεάν από την Αρχή την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης.

Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και των πιστοληπτικών βαθμολογήσεων θα είναι απόρρητη, θα διεξάγεται μόνο από την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ενώ η πρόσβαση άλλων φορέων στα δεδομένα του Συστήματος θα απαγορεύεται.

Βασικός σκοπός της Αρχής είναι:

· Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς, φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ορίζονται στην αξιολογούμενη ρύθμιση. Τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς θα διατηρούνται για 10 έτη από τον χρόνο κατά τον οποίο αντλήθηκαν και καταχωρήθηκαν στο σύστημα.

· Η παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης των προσώπων.

· Η παροχή αξιόπιστης αξιολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς των φυσικών και νομικών προσώπων προς χρήση από δημόσιους οργανισμούς και φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και λοιπούς ιδιώτες, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών.

Η βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με τη χρήση αλγορίθμων.

Έτσι, θα διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα της πιστοδοτικής συμπεριφοράς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την εικόνα αυτή θα παρέχει στις αρμόδιες Αρχές, π.χ. για περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής δάνεια κτλ. Θα δίνονται, δηλαδή, αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ του δανειολήπτη, ώστε να είναι ξεκάθαρες από την αρχή της ρύθμισης οι οικονομικές του δυνατότητες.

Σημειώνεται ότι η Αρχή θα απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, καθώς και διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ενώ δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες Διοικητικές Αρχές.