Κυριακή, 22 Μαΐου 2022 - Αθήνα: 23,16 C Weather icon (αίθριος καιρός)

ΑΙΑ Relate και Αλεξία Μπακογιάννη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Εκτός Newtons και Ζωντός


Σχόλια

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε πρόσφατα έναν διαγωνισμό για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας.

Στο διαγωνισμό υπέβαλλαν οικονομική πρόσφορά τρεις εταιρείες;

Α) FUSE ΟΕ (Α. Ιγνατίου – Ε. Πλατανάκης),  24.192 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Β) TOUCHPOINT STRATEGIES με ποσό 24.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  

και Γ) ΑΙΑ RELATE με 22.800 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Το διαγωνισμό κέρδισε η AIA Relate, που ανήκει στην κυρία Αλεξία Μπακογιάννη. Η σύμβαση είναι μονοετής. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε προηγουμένως σύμβαση με την εταιρεία The Newtons του Στέλιου Ζωντού, αλλά η εμπειρία που είχε ήταν κακή καθώς η συκγεκριμένη εταιρεία είχε πελάτη τόσο τη Reggeborgh όσο και την εισηγμένη ΕΛΛΑΚΤΩΡ με τα γνωστά γεγονότα... (όσο για τη «στρατηγική επικοινωνία», ακόμα την ψάχνουμε).

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η AIA RELATE ΑΕ θα σχεδιάσει και θα προσφέρει λύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την υποστήριξη υπηρεσιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της
προετοιμασίας γραπτής επικοινωνίας (όπου απαιτείται), της επιμέλειας άρθρων και συνεντεύξεων
των μελών της Διοίκησης. Ειδικότερα, θα αναλάβει τα ακόλουθα:
 Επικαιροποίηση βάσης δεδομένων ΜΜΕ.
 Σύνταξη δελτίων Τύπου, newsletters, αρθρογραφίας, συνεντεύξεων.
 Ηλεκτρονική αποστολή δελτίων Τύπου και συνοδευτικού υλικού της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
 Τυχόν επικοινωνία με εκπροσώπους των ΜΜΕ που περιλαμβάνονται στη λίστα αποστολής,
σε περίπτωση διευκρινίσεων για τα ανωτέρω.
 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής των θέσεων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 Υποβολή προτάσεων που αφορούν στην καλύτερη παρουσίαση των θέσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς στα ΜΜΕ.
 Διαχείριση γενικότερων ερωτημάτων από εκπροσώπους των ΜΜΕ και απάντησή τους σε
συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 Συντονισμός εκπροσώπησης στον Τύπο.

 Οργάνωση συνεντεύξεων: επαφή με προτεινόμενα μέσα, συντονισμός συναντήσεων με
οικονομικούς δημοσιογράφους, προετοιμασία ερωτήσεων και απαντήσεων.

Η εταιρεία AIA RELATE ΑΕ θα αναλάβει για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την
υλοποίηση παρακολούθησης, ανάλυσης και κατάρτισης αναφορών σχετικά με θέματα ενδιαφέροντός
της στον Ελληνικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) Τύπο.
 Ανάλυση και αξιολόγηση των εντοπισθέντων αναφορών/ δημοσιεύσεων σχετικά με την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα θέματα κεφαλαιαγοράς γενικότερα.
 Κατάρτιση στρατηγικής και προτάσεων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που απαιτείται
μεγαλύτερη ανάλυση.
 Προετοιμασία και αποστολή αναφορών (κατάρτιση ημερησίου συνοπτικού σημειώματος στα
Ελληνικά).

Η εταιρεία AIA RELATE ΑΕ θα σχεδιάσει προτάσεις για τη διοργάνωση των προωθητικών ή
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ρόλο της στα θέματα
κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η ως άνω εταιρεία θα αναλάβει τα ακόλουθα:
 Σχεδιασμός βασικής ιδέας (concept) εκδηλώσεων/ενεργειών.
 Επιλογή χώρου (εντός ή/και εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
 Συγγραφή της βασικής ιδέας της κάθε εκδήλωσης/ ενέργειας.
 Προσδιορισμός αναγκών για την υλοποίηση της εκδήλωσης/ενέργειας (σκηνικά,
οπτικοακουστικός εξοπλισμός, ειδικά εφέ, video και PowerPoint παρουσιάσεις,
παρουσιαστές, catering).
 Προτάσεις υλικών προς διανομή στους προσκεκλημένους (αναμνηστικά δώρα, πλακέτες,
βραβεία).
 Συγγραφή κειμένων (ομιλίες, παρουσιάσεις, διάλογοι).
 Κατάρτιση λίστας με ΜΜΕ (press lists).
 Ηλεκτρονική αποστολή προσκλήσεων.
 Επικοινωνία με προσκεκλημένους για επιβεβαίωση της συμμετοχής τους και δημιουργία της
τελικής λίστας.
 Επικοινωνία, συντονισμός προμηθευτών και υποστήριξη για την πραγματοποίηση των
σχετικών ενεργειών.
 Εποπτεία των εργασιών κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Η εταιρεία AIA RELATE ΑΕ θα προσδιορίζει, αναλύει, προετοιμάζει και εφαρμόζει τακτικές
άμεσης αντιμετώπισης θεμάτων, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων με:

 σύνταξη και δημοσιοποίηση άμεσων ανακοινώσεων και
 ανάπτυξη μεθοδολογίας για ενίσχυση των αναφορών που σχετίζονται με θέματα
κεφαλαιαγοράς και το ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η ετήσια δαπάνη για τις ως άνω υπηρεσίες θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (€ 22.800,00), πλέον ΦΠΑ 24% πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (€ 5.472,00),
συνόλου είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (€ 28.272,00), ενώ η μηνιαία δαπάνη
θα ανέλθει στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (€ 1.900,00) πλέον Φ.Π.Α. 24% τετρακοσίων
πενήντα έξι ευρώ (€ 456,00), συνόλου δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€ 2.356,00), η
οποία θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου μήνα, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων από την
ως άνω εταιρεία και κατόπιν της οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η ως άνω δαπάνη υπόκειται στις εξής κρατήσεις και φόρους:
 επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, ποσοστό κρατήσεων 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (πλέον Χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Δημοσίου),
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α ́/59/17.3.2022) και
 επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, αφαιρουμένων των ανωτέρω κρατήσεων, παρακράτηση
φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013 (ΦΕΚ Α ́/167/23.9.2013).
Οι παραπάνω κρατήσεις και φόροι θα βαρύνουν την εταιρεία AIA RELATE ΑΕ, ενώ ο Φ.Π.Α. 24%
θα βαρύνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
(II) Να εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση της ως άνω παροχής υπηρεσιών στην
εταιρεία AIA RELATE ΑΕ, μετά την υποβολή των προβλεπόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν.
4412/2016, δικαιολογητικών ανάθεσης από την ως άνω εταιρεία.
(III) Η παρακολούθηση της σύμβασης, κατά το άρθρο 216 του ν. 4412/2016, θα γίνει από την
Προϊσταμένη του Γραφείου Προέδρου και Αντιπροέδρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σχόλια: