Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022 - Αθήνα: 25,83 C Weather icon (αίθριος καιρός)

Attica Bank: Από 9 Αυγούστου σε διαπραγμάτευση στο ΧΑ με νέα ονομαστική αξία


Σχόλια

Η «ATTICA BANK» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 05.07.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων: τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό € 159.149.827,85, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ευρώ 0,20 σε ευρώ 0,07, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 85.696.061,15 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,07) εκάστης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την 05.08.2022 ενημερώθηκε για την κατά τα ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου μετοχής από ευρώ 0,20 σε ευρώ 0,07 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €159.149.827,85, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Η 09.08.2022 ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων 1.224.229.445 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία.

Σχόλια: